برای احیای بافت های فرسوده از سازمان های متولی حمایت می شود