فعالیت سالن کتاب و هنر در بخش جنبی در نمایشگاه کتاب