حامد حدادی: انتظار فحاشی از همزبان‌هایم نداشتم/ 6 ماه منتظر پتروشیمی ماندم