کشتی توقیف شده خارجی «بعد از پرداخت جریمه» آزاد خواهد شد