آينده خود را با الگو گرفتن از سرمايه هاي اجتماعي و انساني رقم مي زنيم