مرگ دخترک معلول در مرکز نگهداری نارمک و توضیحات مسوولان