استقبال تجار از حذف یارانه پولدارها/ صندوق کارآفرینی تشکیل شود