۲۷ مدرسه حاشیه شهر بجنورد دچار آسیب های اجتماعی است