کمبود منابع آب، جهان را با چالش بسیار نگران کننده رو به رو کرده است