عکس / رونمایی از مدرک بدهی میلیاردی حسین هدایتی به بانک