وزیر دارایی اتریش:غرب بدون تعامل باایران قادر به ادامه حیات نیست