سازمان انرژی اتمی در خصوص ترجمه اشتباه مصاحبه صالحی با شبکه CCTV چین توضیح داد