قاضوی از تشکیل انجمن‌های میراث فرهنگی در روستاهای بخش لوه خبر داد