اعلام سياستهاي توسعه اي ميدان هاي مشترک نفت و گاز در سال 94