۲۰۰ متقاضی در شوشتر برای حضور در المپیاد مهارت ثبت نام كردند