پخش فیلمهای متعدد از اسطوره های خیالی کشور های دیگر پذیرفتنی نیست