زمین لرزه جنوب سیستان وبلوچستان به برخی واحدهای مسکونی روستایی خسارت وارد کرد