امام جمعه اهرم بوشهر: شهید مطهری از مکتب اسلام ناب دفاع می کرد