- ترافيك يكي از اصلي‌ترين موضوعات ابرشهر تهران است