«مدافعان حرم» همنشینی ایرانی‌ها، افغانستانی‌ها، لبنانی‌ها، عراقی‌ها و سوری‌ها است