نوربخش: افتتاح بیمارستانهای میلاد 3 و 4 در تابستان