«محمدجواد کبیر» مدیرعامل سازمان بیمه سلامت ایران شد