رقابت ووشوکاران قم برای کسب سهمیه اعزام به مسابقات جهانی