فرشته‌ای که دست گروهک‌ها را برای مردم کردستان رو کرد