شناسایی هزار و 679 حلقه غیرمجاز در پنج شهرستان خراسان شمالی