مساجد از ۷۰۰ هزار معتکف خالی شد/ اندازه شهربازی به دخترم خوش گذشت