واردات روغن پالم را برعهده تشکل‌های مرتبط گذاشتیم/۳۰ درصد روغن وارداتی پالم بوده است