رفیق دوست: توافق احتمالی هسته ای ،حتی از قطعنامه 598 برای ما پیروزمندانه تر است