تحصیل ۱۷۰ دانشجو در حوزه علوم اسلامی دانشگاهیان خراسان جنوبی