بی اطلاعی وزارت خارجه آمریکا از سفر هیئت نفتی آمریکایی به تهران