بشار اسد و نظام فعلی سوریه بهترین گزینه در این کشور است