درس­گفتارهای مردم­ شناسی و اتنوموزیکولوژی برگزار می‌شود