دور هم جمع شدن دانش آموزان اول ابتدایی بعد از 43 سال/خالی بودن جای همکلاسی های شهید