۱۹ سد در استان خراسان رضوی به بهره برداری می رسد/ یکی از مهمترین دغدغه های ما در خراسان رضوی مسئله آب ا