پرچم اصلاحات اجتماعی باید به دست روحانیت باشد/عدالت نباید فدای مصلحت شود