مدیرکل راه وشهرسازی قزوین: 19 میلیارد ریال اعتبار برای تامین روشنایی گردنه کوهین اختصاص یافت