ترس وزارت ورزش از خروج کی روش و عدم بازگشت به ایران!