شستشوی زنگار دل درزلال اعتکاف/۱۰۶۰۰ نفر درخراسان شمالی معتکف شدند