مدیریت ویژه برای حفظ و احیای بافت های فرسوده نیاز است