43 کتاب چاپ اول؛ سوغات پژوهشگاه حوزه و دانشگاه در نمایشگاه کتاب