نمایندگانی که از رحیمی پول گرفته اند متهم نیستند/گزاره برگ تعهدی برای طرفین ندارد