جهاد اسلامی فلسطین: از هر اقدامی برای تحقق آشتی ملی ...