نقش وزارت نیرو در جلوگیری از هدررفت گازهای همراه نفت