پیمان‌های پولی دوجانبه راه خنثی کردن تحریم‌های بانکی