برگزاری جشنواره دانش آموزي تبيان با حمایت بانک انصار