دستگاه های فرهنگی بسترهای رشد و ارتقای تئاتر را فراهم کنند