کمیته بحران وزارت کشور سرما زدگی باغات تویسرکان را بررسی می کند