محدودیت سفارش خرید برخی نمادها/محدودیت دامنه نوسان نماد هلدینگ توسعه معادن