بعثت کرمانشاه به مصاف خیبرلرستان می رود/ جدال سرنوشت سازبرای صعود