انصاری فرد: خریداران سرخابی از خودشان نبودند که تایید نشدند!